VUB stelt universitaire ontwikkelingssamenwerking voor tijdens bezoek minister Caroline Gennez

VUB stelt universitaire ontwikkelingssamenwerking voor tijdens bezoek minister Caroline Gennez

Op 29 april bracht de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, Caroline Gennez, een bezoek aan de hoofdcampus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Dit kaderde binnen haar ‘Global Campus Tour van Vlaanderen’, waarbij ze inzicht verwierf over de samenwerking tussen de VUB en partnerinstellingen in het Globale Zuiden. Deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt door VLIR-UOS, die de fondsen van de federale overheid beheert en faciliteert, en zo de verschillende projecten uitwerkt. De hogescholen en universiteiten, in Vlaanderen en het Zuiden, gaan dan samen op zoek naar innovatieve oplossingen voor zowel globale als lokale uitdagingen.

De activiteiten die de VUB samen met VLIR-UOS opzet, kaderen binnen de Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (UOS). Ze hebben als doel om de capaciteit in partnerlanden in het Globale Zuiden te creëren.

“Globale uitdagingen kunnen we enkel ten gronde aanpakken als we ook écht samenwerken. Dat is één van de grondslagen van mijn beleid en is een van de speerpunten in het Belgische EU-voorzitterschap. Ik ben verheugd dat ook de academische wereld doordrongen is van dit idee van samenwerking. De projecten die worden voorgesteld tijdens deze ‘Our Global Campus’-tour zijn daarvan het sprekende bewijs”, zegt minister Gennez. “Door uitwisseling van kennis en expertise, door co-creatie en samenwerking, wapenen we onszelf en onze partnerlanden tegen de uitdagingen van vandaag én morgen. De impact van de internationale academische samenwerking reikt bovendien verder dan enkel het onderzoek en de resultaten ervan.”

Ook Karin Vanderkerken, Vice-Rector Internationalisering, benadrukt het belang van universitaire ontwikkelingssamenwerking.

“Het werk dat aan de VUB wordt gedaan op het vlak van universitaire ontwikkelingssamenwerking is zeer indrukwekkend en sluit rechtstreeks aan bij verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de VN zijn bepaald via onze centrale thema's (de "6P's"). Universitaire ontwikkelingssamenwerking is ingebed in het DNA van onze universiteit, en we hebben internationale interdisciplinaire groepen nodig van over de hele wereld, inclusief het Globale Zuiden, om de huidige wereldproblemen op te lossen en om het bewustzijn te verhogen bij medewerkers, studenten en de bredere gemeenschap. We zijn werkelijk een internationale universiteit die in direct contact staat met de kosmopolitische stad Brussel en haar inwoners. Onze campus brengt lokaal en globaal samen.”

Gesprek over Palestina en campuswandeling

Het bezoek van minister Gennez aan de VUB bestond uit een wandeling op de campus in het kader van de ‘6 P’s’ van de VUB: Planet, Peace, Partnership, Prosperity, People, en Poincaré, die thema’s zijn binnen de ‘Wereld Heeft Je Nodig’ van de VUB, en die aansluiten bij de Verenigde Naties Sustainable Development Goals. Elk onderdeel van de wandeling sluit aan bij een aspect, een ‘P’, beginnend met ‘Peace’, waar de minister in gesprek ging met de VUB-rector, VLIR-UOS en oa. Prof. Abedulla Elsaidy. Prof. Abedulla Elsaidy is docent aan de Islamic University of Gaza en sinds 1 oktober 2023 PhD-student aan de VUB in het kader van het UOS-programma. Het gesprek ging over hoe de VUB haar relaties met Palestina kan verbeteren en onderhouden.

Daarnaast gaf VUB-professor waterbouwkunde Ann van Griensven toelichting over de ‘P’ van Planet, het thema milieu, waarbij ze de meerwaarde in haar vakgebied illustreerde.

“Via VLIR-UOS overstijgen onze onderzoeksinspanningen de grenzen en stimuleren we internationale netwerken tussen onderzoekers en lokale belanghebbenden om uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling aan te pakken”, aldus van Griensven. Op de VUB is onze focus op water en milieu een goed voorbeeld van de rol die VLIR-UOS speelt in het katalyseren van Noord-Zuid samenwerkingen, het ondersteunen van transdisciplinaire gemeenschappen en het lanceren van burgerwetenschappelijke initiatieven. Deze gezamenlijke inspanningen hebben impactvolle onderzoeksresultaten opgeleverd en hebben ons in staat gesteld om gemeenschappelijke waarden op te bouwen met betrekking tot de wereldwijde milieu-uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden."

Ten slotte kregen ook de VUB-studenten de gelegenheid om hun ervaringen en plannen op vlak van ontwikkelingssamenwerking met de minister te delen.

Ik kom uit het gemarginaliseerde Lamu County, Kenia, waar 100% van ons levensonderhoud afhangt van mariene rijkdommen en de academische/professionele capaciteit om ze te beheren beperkt is”, vertelt Mohammed Yussuf Mohammed, masterstudent Oceans & Lakes aan de VUB. “De VLIR-UOS-beurs was dan ook een zegen voor de samenleving. Met zijn internationale en interdisciplinaire karakter heeft het studieprogramma Oceans & Lakes me een holistisch inzicht gegeven en me uitgerust met vaardigheden die nodig zijn om problemen in het mariene systeem aan te pakken, en zoals verwacht zal wat ik in deze twee jaar heb verkregen van grote invloed zijn op de reusachtige mangroves en uitgestrekte koralen langs de Oost-Afrikaanse kust. Mijn onmiddellijke plan is om een doctoraat in mariene wetenschappen te doen en samen te werken met het ministerie van Blue Economy om de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen, duurzame ontwikkeling en het behoud van de hulpbronnen te garanderen en de jeugd de kans te geven om groots te worden.”
© Thierry Geenen
© Thierry Geenen

Over VLIR-UOS

VLIR-UOS is het voornaamste platform voor academische samenwerking in het kader van globale duurzame ontwikkeling. Met middelen van de federale overheid fungeert de organisatie als belangrijkste financier voor partnerschappen en beurzen tussen academici uit Vlaanderen en het Globale Zuiden. Door partnerschappen te ondersteunen die gericht zijn op wederzijdse capaciteitsontwikkeling, versterken wij hoger onderwijsinstellingen wereldwijd zodat zij in staat zijn hun maatschappelijke rol van motor voor verandering effectief op te nemen. VLIR-UOS kent ook beurzen toe voor onderwijsprogramma's en ondersteunt zo de opleiding van studenten en professionals tot kritische, deskundige en veerkrachtige wereldburgers die met kennis en gedrevenheid in staat zijn om de globale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Contact

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel