Groot draagvlak voor antidiscriminatiebeleid

Groot draagvlak voor antidiscriminatiebeleid

VUB onderzoekt mening Vlaming over woningmarkt

Discriminatie op de huurwoningmarkt is een groot probleem in Vlaanderen. Uit een recente studie van Prof. Pieter-Paul Verhaeghe, Billie Martiniello en Dounia Bourabain van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat er in Vlaanderen een groot draagvlak bestaat om deze discriminatie ook aan te pakken. Circa twee-derde van de Vlamingen is voorstander van of staat neutraal tegenover praktijktesten, diversiteitstrainingen en meldpunten tegen discriminatie. De Vlaming is minder te vinden voor quota op de woningmarkt. De steun voor deze instrumenten tegen discriminatie hangt nauw samen met de etnische vooroordelen, het opleidingsniveau en de mate waarin men contact heeft met personen van niet-Belgische origine.

Discriminatie op de huurwoningmarkt in Vlaanderen

Talrijke studies hebben reeds het probleem van discriminatie op de huurwoningmarkt in Vlaanderen aangetoond. Etnische minderheden, personen met een handicap en alleenstaande ouders worden significant minder uitgenodigd voor een plaatsbezoek door makelaars en verhuurders.

“In het publieke debat werd er al veel gediscussieerd over hoe de overheid het best discriminatie moet aanpakken,” stelt professor Pieter-Paul Verhaeghe, “Maar we weten eigenlijk niet hoe de Vlaming denkt over deze maatregelen.”

Praktijktesten

Het onderzoeksteam organiseerde daarom een bevraging bij een representatieve steekproef van 899 Vlamingen met de vraag hoe men dacht over bepaalde beleidsmaatregelen tegen etnische discriminatie op de huurwoningmarkt (zie tabel onderaan). Uit de bevraging bleek dat 50% akkoord gaat met sensibiliserende praktijktesten om het bewustzijn over discriminatie te vergroten en 48% akkoord gaat akkoord met juridische praktijktesten om discriminerende makelaars en verhuurders indien nodig te bestraffen. Respectievelijk 18% en 16% van de Vlamingen staat neutraal tegenover deze twee types praktijktesten.

“De Vlaming maakt weinig onderscheid tussen sensibiliserende en juridische praktijktesten,” concludeert Verhaeghe, “We weten uit ons onderzoek in Gent dat de combinatie van beiden het beste werkt om etnische discriminatie aan te pakken.”

Diversiteitstrainingen voor makelaars

Ook voor diversiteitstrainingen is er een draagvlak in Vlaanderen. 49% en 41% van de Vlamingen gaat akkoord met respectievelijk vrijwillige en verplichte diversiteitsopleidingen voor makelaars. Nog eens respectievelijk 22% en 17% staat hier neutraal tegenover.

“Het onderzoek naar de effectiviteit van diversiteitstrainingen op de woningmarkt staat nog in haar kinderschoenen,” vult Verhaeghe aan, “Maar momenteel lopen een aantal veelbelovende experimenten hierrond.”

Mediacampagne en meldpunten

Ook een antidiscriminatie campagne in de media en het beter bekend maken van de meldpunten waar slachtoffers een klacht kunnen indienen, kunnen op de steun van de Vlaming rekenen. Meer dan de helft (53%) is voorstander en nog eens respectievelijk 20% en 22% staat er neutraal tegenover.

Quota op de woningmarkt

Voor het invoeren van quota op de huurwoningmarkt en in de sociale huisvesting is er veel minder draagvlak in Vlaanderen. Slechts een vijfde van de Vlamingen gaat hiermee akkoord en een meerderheid is ronduit tegen.

“Voor alle duidelijkheid: niemand pleit voor het invoeren van quota op de woningmarkt,” stelt professor Verhaeghe, “Maar we hebben voor de volledigheid ook deze mogelijke beleidsmaatregelen bevraagd.”

Vooroordelen, opleidingsniveau en interetnisch contact

Uit verdere analyses blijkt dat hooggeschoolden meer een actief beleid tegen discriminatie steunen dan kortgeschoolden. Er zijn echter geen verschillen tussen mannen of vrouwen of naargelang de leeftijd. De steun voor een antidiscriminatiebeleid hangt sterk samen met vooroordelen: hoe meer etnische vooroordelen iemand heeft, hoe minder deze persoon akkoord gaat met maatregelen tegen discriminatie op de huurwoningmarkt. Een belangrijke sleutel ligt ook bij het hebben van interetnische contacten: hoe meer vrienden of kennissen van niet-Belgische origine iemand heeft, hoe meer deze persoon akkoord gaat met deze instrumenten tegen discriminatie.

“We zien dan ook dat er in etnisch diverse gemeentes, er meer interetnische contacten zijn en dat de inwoners en dan voornamelijk de hooggeschoolden daar meer voorstander zijn van een antidiscriminatiebeleid,” concludeert professor Pieter-Paul Verhaeghe.

In welke mate bent u akkoord of niet akkoord met volgende beleidsmaatregelen tegen discriminatie op de huurwoningmarkt?

 

(Helemaal) niet akkoord

Neutraal

(Helemaal) akkoord

Sensibiliserende praktijktesten

32%

18%

50%

Juridische praktijktesten

36%

16%

48%

Vrijwillige diversiteitsopleidingen voor makelaars

29%

22%

49%

Verplichte diversiteitsopleidingen voor makelaars

42%

17%

41%

Campagne tegen discriminatie in de media

27%

20%

53%

Meldpunten discriminatie

25%

22%

53%

Quota op de woningmarkt

60%

20%

20%

Quota in sociale huisvesting

61%

17%

22%

Gebaseerd op een steekproef van 899 Vlamingen

Contactgegevens Prof. Pieter-Paul Verhaeghe

[email protected]

+32 473 86 53 75

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel