VUB-onderwijsexpertenlijst 2023

VUB-onderwijsexpertenlijst 2023

Onderwijskwaliteit, het lerarentekort, het inkorten van de zomervakantie en chat GPT: het zijn maar enkele van de topics die komend school- en academiejaar zullen domineren. Wij somden alvast een aantal experten op vanuit de VUB die graag extra uitleg geven over de meest courante onderwijstopics.

Armoede in de klas

Hoe veel kinderen/jongeren komen uit gezinnen waarbij de ouder(s) geen middagmaal kunnen veroorloven? Hoe zit het met de armoedeverdeling in Vlaanderen/Brussel bij basis- en middelbare scholen?

 • Dimokritos Kavadias (Sociale Theorie, Sociale Ongelijkheid, Sociologie van de tijd, Vrijetijdspolitiek en Methodologie)
  dimokritos.kavadias@vub.be, +32 (0)2 614 81 09

 

Bijles

Het lerarentekort zorgt ervoor dat ouders meer grijpen naar (na)schoolse taken zoals betaalde bijles. Is dit een oplossing voor leerachterstand? Zorgt betaalde bijles voor een kloof tussen arm en rijk? Hoe zit het met de kwaliteit van die bijles? Bij welke vakken is bijles doorgaans het vaakst nodig?

 • Nadine Engels (Hoogleraar aan het MILO, vicerector Onderwijs en Studentenzaken)
  vicerector.os@vub.be

 

Beroep van leerkracht

Is het beroep van leraar nog aantrekkelijk?

 • Nadine Engels (Hoogleraar aan het MILO, vicerector Onderwijs en Studentenzaken)
  vicerector.os@vub.be

Hoe gaat men de hoge uitval van leraren tegen? Wat met het tekort aan leerkrachten?

Hoe gaat het met het welbevinden van leraren?

Hoe kunnen startende leerkrachten zich beter integreren in het onderwijs?

 • Hanne De Bock (Begeleiding startende leerkrachten)
  ​+32 468 31 15 56
 • Els Consuegra (MILO - Lerarenopleiding)
  Els.Consuegra@vub.be, +32 479 58 21 30
 • Joost Vaesen (Lerarenopleiding)
  Joost.Vaesen@vub.be, +32 2 614 87 80

Aanvangsbegeleiding van beginnende leraren: hoe worden beginnende leraren ondersteund in hun eerste jaren als leraar?

Hoe ontwikkelt het onderwijsbeleid zich?

Wat met leraren in het beroepsonderwijs?

Hoe zit het met zij-instromers, krijgen zij voldoende begeleiding?

 

Chat GPT in het onderwijs

Technologie: wat is chat GPT?

Impact op onderwijs: hoe zetten we chat GPT in als leermiddel?

 • Ann Dooms (vakgroep Wiskunde en Data Science)
  ​via persrelaties VUB
 • Vincent Ginis (Voorzitter commissie onderwijsinnovatie)
  vincent.ginis@vub.be, +32 2 614 83 39
  ​Impact op ontwikkeling van schrijfonderwijs
 • Vincent Ginis (Voorzitter commissie onderwijsinnovatie)
  vincent.ginis@vub.be, +32 2 614 83 39

Hoe mee omgaan als leraar? Onderwijstips?

Digitaal leren

Wat is de ideale mix tussen traditioneel en digitaal leren? Hoe zit het met blended learning? Wat met gebruik van digitale hulpmiddelen in de klas?

 • Jo Tondeur (Blended learning)
  ​+32 494 542 050

Is technologie een goed idee voor leerlingen met een leerachterstand/leerstoornis? Dreigen sommige leerlingen minder goede resultaten te behalen (e-inclusie)? Hoe kunnen ook kwetsbare groepen gebruik maken van digitale voorzieningen?

 

Digitaal onderwijs

Welke rol nemen en ambiëren Big Tech en andere digitale spelers in het onderwijs? Hoe bewaken we de publieke waarden in het onderwijs (zoals privacy, autonomie, inclusie, etc.)?

 • Jo Tondeur (Blended learning)
  ​+32 494 542 050

 

Inclusie en gelijke kansen

Worden jongens en meisjes gelijk behandeld in de klas? En migranten? Wat met seksisme en intimidatie in het hoger onderwijs?

 • Els Consuegra (Multidisciplinair Inst. Lerarenopleiding, Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit)
  els.consuegra@vub.be, +32 479 58 21 30
 • Pieter-Paul Verhaeghe (Brussels Centrum voor Stadsstudies, Sociologie, Onderzoekscentrum voor Migratie en Minderheden)
  Pieter-paul.verhaeghe@vub.be, 0473 86 53 75
 • Ilse Mariën (Digitale ongelijkheden, e-inclusie, maatschappelijke impact van digitaliseringsprocessen)
  ilse.marien@skynet.be, +32 496 28 24 88

 

Inkorting zomervakantie

Is de inkorting van de zomervakantie een goede zaak? Volgt Vlaanderen het voorbeeld van Wallonië? Zijn er negatieve gevolgen? Wat met de gevolgen voor kinderen in sociaal kwetsbare contexten?

 • Ignace Glorieux (Onderwijspsycholoog – expert leerstoornissen)
  Ignace.glorieux@vub.be, +32 614 81 55
 • Wim Van den Broeck (Klinische en levenslooppsychologie)
  ​+32 487 42 60 13

 

Ingangsexamen Nederlands voor leerkrachten

Is het ingangsexamen Nederlands een goede zaak? Is dit niet nefast voor lerarentekort?

 

Leerlingenparticipatie

Kunnen leerlingen betrokken worden bij het schoolbeleid?

 

Leidinggeven in secundaire scholen

Welke uitdagingen ervaren schooldirecteurs?

 

Mobiliteit

Hoe kunnen we fiets-schoolverkeer veiliger maken? Welke mobiliteitsprojecten lopen er? Hoe zit het met schoolbussen, zijn er voldoende?

 

Onderwijs als meer dan enkel voorbereiding voor de arbeidsmarkt (urban engaged university en duurzaamheidsonderwijs)

Hoe neemt de Vrije Universiteit Brussel niet enkel haar wetenschappelijke, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid op?

 

Onderwijskwaliteit

Daalt de onderwijskwaliteit echt? En in dat geval, wat kunnen we ertegen doen?

 • Nadine Engels (Hoogleraar aan het MILO, vicerector Onderwijs en Studentenzaken)
  ​(vicerector.os@vub.be)

Wat met de wiskundekennis?

 • Ann Dooms (vakgroep Wiskunde en Data Science)
  ​via persrelaties VUB
 • Bart Windels (MILO, vakdidacticus wiskunde)
  bart.windels@vub.be

Pesten
Hoe gaan we het best om met pesten op school? Hoe kunnen we cyberpesten herkennen?

 

Politiek

Moeten 16-jarigen kunnen stemmen? Moet politiek als vak opgenomen worden in het middelbaar onderwijs?


​Privacy in een digitaal onderwijssysteem

Hoe zit het met de privacy van leerlingen in een digitale onderwijsomgeving? Hoe beschermen we de privacy van schoolgaande kinderen en jongeren?

 

Schoolontwikkeling

 

Sociale media en school

Hebben sociale media een invloed op de leerprestaties van studenten?

 

Sport

Krijgen kinderen genoeg sportles op school? Wat is het effect van beweging op de schoolresultaten?

 • Marc Theeboom (Pedagogische Wetenschappen, Bewegings- en Sportwetenschappen)
  Marc.Theeboom@vub.ac.be , +32 2 629 27 71, +32 477 26 18 84

 

STEM/STEAM

Welke acties worden er in het komend academiejaar gevoerd rond het STEM-plan?

 

Taal

Beheersen kinderen nog wel goed Nederlands? Wat met de koala-testen in de kleuterklas?

Hoe zit het met het academisch taalgebruik en beheersing?

Hoe zit het met tweetaligheid in de klas en met het immersieonderwijs?

Hoe zit het met de Nederlandse taalachterstand bij Brusselse jongeren?

 

Toelatingsexamen arts
Is het een goed idee om meer studenten aan de opleiding tot arts te laten starten? Kunnen universiteiten dit praktisch aan?

 • Dirk Devroey (Decaan faculteit Geneeskunde en Farmacie)
  dirk.devroey@vub.be, +32 475 85 38 12

 

Welzijn

Welke welzijnsacties staan komend schooljaar op de planning?

 • Nadine Engels (Hoogleraar aan het MILO, vicerector Onderwijs en Studentenzaken)
  vicerector.os@vub.be
 • Marc Theeboom (Pedagogische Wetenschappen, Bewegings- en Sportwetenschappen)
  Marc.Theeboom@vub.ac.be +32 2 629 27 71, +32 477 26 18 84

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel