VUB en ULB lanceren ambitieuze diversiteitsplannen i.s.m. Actiris

Universiteiten willen als belangrijke werkgevers in Brussel voorbeeldrol opnemen inzake gelijkheid

Vandaag  hebben VUB-rector Caroline Pauwels en ULB-rector Yvon Englert officieel de diversiteitsplannen van hun universiteiten voorgesteld in aanwezigheid van Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werkgelegenheid, en Cathy Van Remoortere, directeur Arbeidsmarkt en Inclusie bij Actiris. De plannen van de VUB focussen op gender en etniciteit, maar er wordt ook ingezet op andere assen van ongelijkheid en structurele achterstelling, zoals leeftijd, geaardheid, levensbeschouwing en sociale klasse. Het gaat bovendien om de eerste diversiteitsplannen die met steun van Actiris in het hoger onderwijs in Brussel geïmplementeerd worden.

VUB wil radicaal divers zijn

Het diversiteitsplan van de VUB heet ‘gelijkheidsactieplan’ en telt 10 punten op vlak van personeelsbeleid en onderwijs. Tegen 2021 wil de universiteit onder meer 1 op 3 vrouwelijke kandidaturen ontvangen voor openstaande ZAP-vacatures, kennis opbouwen en sensibiliseren rond diversiteit en het curriculum diversifiëren. In het kader van dit plan, dat al in 2019 in werking trad, ondernam de universiteit reeds een aantal concrete acties.

Zo werd recent een visietekst en gedragscode opgesteld en een nieuwe website rond geljikheid en diversiteit gelanceerd. De VUB trok ook een HR-adviseur Gelijkheid aan die de actiepunten m.b.t. gender bias in de aanwervingsprocessen zal behartigen en vormingen hierover zal inrichten, alsook een projectmedewerker die de diversiteit in het curriculum zal monitoren en hierover aanbevelingen zal formuleren. Tijdens de voorstelling lichtten beide medewerkers het gelijkheidsactieplan verder toe.

In haar visietekst stelt de VUB dat ze “de ambitie heeft om een agent of change te zijn die ongelijkheden corrigeert, kansen geeft, nieuwe generaties vormt en zo ook de toekomst mee stuurt richting meer gelijkheid en appreciatie van diversiteit. Die rol is de VUB op het lijf geschreven en sluit naadloos aan bij haar historisch traject van democratisering van het onderwijs en haar centrale waarden: Vrijheid, Gelijkheid en Verbondenheid."

Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel:

"Sociaal rechtvaardig, inclusief en divers. We willen het 100% zijn, maar we zijn het nog niet genoeg. Met ons gelijkheidsactieplan hebben we nu voor het eerst een allesomvattende aanpak van alle vormen van ongelijkheid.” 

ULB legt nadruk op duurzame diversiteit

De Université libre de Bruxelles (ULB) wil met haar diversiteitsplan een gender- en diversiteitsbeleid ontwikkelen voor alle medewerkers en jobstudenten van de ULB. Ze wil lacunes opsporen, nieuwe projecten initiëren, bestaande acties consolideren, maar ook het wettelijk kader naleven en overtreffen.

Ter voorbereiding van het diversiteitsplan werd er gewerkt in 5 groepen of thema’s: mensen met een handicap; geslacht, seksuele en genderidentiteit; leeftijd; oorsprong en culturele diversiteit. Binnen elke groep werd er een inventarisatie gemaakt van reeds bestaande beleidslijnen en maatregelen en werden er acties voorgesteld die binnen 2 jaar kunnen worden gerealiseerd.

Het resultaat is een actieplan dat 25 punten telt. Met de financiële steun van Actiris zal de ULB nu een medewerker aanwerven die het diversiteitsplan zal implementeren en werk zal maken van de 25 actiepunten. Eind 2021 zal ULB hierover rapporteren.

ULB benadrukt dat meer diversiteit binnen een organisatie vraagt om een permanente inspanning.  De uitdaging voor de universiteit is om ervoor te zorgen dat de vooruitgang die geboekt wordt, duurzaam is en blijft.

Primeur in Brussel

Diversiteitsplannen in het hoger onderwijs: deze zijn een primeur voor Brussel en een ​​belangrijke stap in de richting voor een meer inclusieve samenleving. VUB is immers de grootste Nederlandstalige werkgever in Brussel; ULB is de tweede grootste werkgever in Brussel. De twee universiteiten zijn een voorbeeld voor meer dan 40.000 jongeren.

Bij het opstellen en implementeren van hun diversiteitplannen krijgen beide universiteiten ondersteuning van Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Deze stelde sinds 2009 reeds 215 diversiteitsplannen op. Ze hebben betrekking op meer dan 92.600 werknemers in Brussel. En de organisatie wil nog beter doen.

Cathy Van Remoortere, directeur Arbeidsmarkt en Inclusie bij Actiris:

“Actiris wil de referentie zijn voor werkgevers die inzetten op diversiteit. Ik ben blij dat Actiris haar expertise kan delen met ULB en VUB en hen kan ondersteunen en adviseren. Onze diversiteitsconsulenten helpen bij het opstellen van een inclusief wervings- en personeelsbeleid, en de communicatie die hierbij komt kijken. Daarmee worden VUB en ULB een voorbeeld voor andere werkgevers.”

--- Meer informatie ---

Voor meer informatie over het gelijkheidsactieplan van de Vrije Universiteit Brussel, kunt u contact opnemen met

Voor meer informatie over het diversiteitsbeleid van Université libre de Bruxelles (ULB) kunt u contact opnemen met

Voor meer informatie over het diversiteitsbeleid van Actiris, kunt u contact opnemen met

Hieronder vindt u het actieplan van zowel VUB als ULB.

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel