Meer groen moet prioriteit krijgen

Meer groen moet prioriteit krijgen

Resultaten internationale survey over de houding tegenover stedelijk groen tijdens de COVID19 quarantaine

De COVID-19-pandemie zet de relatie tussen mens en natuur in een ander daglicht. De opgelegde maatregelen tijdens de quarantaine hadden enerzijds als resultaat dat mensen beperkt werden in hun verplaatsingen, maar toonden anderzijds ook het potentieel van groene ruimte en stadsbossen om het mentale en fysieke welzijn van mensen te behouden en te verbeteren.

In het kader van een Europees project rond stedelijk groen onder leiding van het Europees Bosinstituut brachten Koos Fransen en Nicola Da Schio van het VUB-Cosmopolis Centre for Urban Studies en Amy Philips van de VUB-onderzoeksgroep CGIS de opvattingen over stedelijk groen in kaart met een Europese enquête. Het doel was om na te gaan of en hoe de COVID-19 pandemie onze houding ten opzichte van stedelijk groen veranderde.

Resultaten

  • De frequentie van de groenbezoeken nam duidelijk toe tijdens de COVID-19-pandemie-> van 56% tot 80%, vooral in de sequentie van mensen die ook voordien al groene ruimte opzochten. De groep mensen die voordien minder dan 1x per maand groene ruimte ging opzoeken steeg ook, van 4%-> 6%, wat een indicatie kan zijn dat bepaalde groepen afgesloten waren van groene ruimte tijdens de lockdown.
  • De redenen voor het bezoeken van groenvoorzieningen zijn gelijk gebleven, met een lichte verschuiving van de focus op het ontmoeten van andere mensen naar lichaamsbeweging.
  • De belangrijkste barrières voor het bezoeken van groengebieden waren vóór de lockdown tijd, afstand tot en de kwaliteit van de groengebieden. Tijdens de lockdown werd als hinderpaal vooral de afstand, de veiligheid en de kwaliteit van het groen genoemd.
  • 43% is door de lockdown van plan om (aanzienlijk) vaker dan voorheen groen te gaan opzoeken
  • 25% van de respondenten overweegt om zich aan te sluiten bij een organisatie die pleit voor meer groen in de stad. Dit komt overeen met het grotere aantal mensen dat aangeeft dat er geen groen in hun directe omgeving beschikbaar is.
  • 7% geeft aan te willen verhuizen naar een plaats met meer openbaar groen, terwijl 7% wil verhuizen naar een nieuwe woning met privé-groen.
  • Voor de lockdown gaf 61% al aan dat groen een zeer hoge prioriteit op de agenda van de lokale overheid zou moeten hebben; dit aantal groeide tot 78% tijdens de lockdown

“Het onderzoek bevestigt de Europese observaties dat het gebruik en de frequentie van de bezoeken aan stedelijk groen tijdens de COVID-19-pandemie is toegenomen. Mensen willen ook na de quarantaine evenveel en zelfs meer stadsgroen gaan opzoeken. De toename van het gebruik van stedelijk groen komt ook tot uiting in een toename van de verwachting aan de overheid om stedelijk groen als een dienst aan de samenleving aan te bieden. De European Green Deal ziet een belangrijke rol voor bossen en bomen, maar vooral vanuit het perspectief van klimaat, biodiversiteit en bio-economie. Is de Green Deal ook bereid te investeren in bossen als onderdeel van de volksgezondheidsinfrastructuur? En is de natuur- en bossector klaar om meer en andere soorten bezoekers te verwelkomen? Zo roepen wij op om stedelijke bossen te beschouwen als kritieke infrastructuur die de samenleving ondersteunt in tijden van crisis en ontwrichting,” zo zegt Koos Fransen.

De enquête

Een link naar een blogpost (Engels) over de enquêteresultaten voor Europa vind je hier: http://clearinghouseproject.eu/category/blog/.

Deze eerste bevindingen zijn het resultaat van een ruwe quickscan van de verzamelde gegevens. In de loop van de zomer zullen nog verschillende blogposts verschijnen die dieper ingaan op specifieke deelvragen, zoals ‘Verschilt de opvatting over stedelijke groene tussen mannen en vrouwen’, ‘Percipiëren mensen die zorgverantwoordelijkheden hadden (voor kinderen, ouderen, etc.) groene ruimtes anders’ of ‘Hoe veranderde de attitude van ouderen gedurende de COVID-19-lockdown’. Het consortium zal deze zomer ook een vervolgenquête lanceren, waarbij gericht wordt op 20.000 respondenten.

De enquête was beschikbaar tussen 29 april en 10 juli in Europa. Het werd alleen online verspreid via sociale media en traditionele media. In totaal ontvingen de onderzoekers 3.045 reacties, voornamelijk uit België (2.004), Polen (303), Finland (261) en Duitsland (241). De enquête omvatte 1.913 vrouwelijke (62%), 1.102 mannelijke (36%) en 52 respondenten die ‘andere’ of 'liever niet zeggen' antwoordden (2%). Er waren antwoorden van alle leeftijdsgroepen, met bijna de helft van de respondenten tussen 30 en 49 jaar. 68% van de respondenten is hoger opgeleid en 63% is werknemer. 52% schakelde tijdens de lockdown over op thuiswerk, voor 32% van de respondenten veranderde er niets aan hun werksituatie, 8% stopte met werken door de quarantaine.

Het onderzoek vond plaats binnen CLEARING HOUSE, een project over stedelijk bos en groene ruimte. Het project wordt gecoördineerd door het Europees Bosinstituut, en wordt gerealiseerd door een breed consortium van organisaties, waaronder onderzoek, beleid en NGO's in Europa en China. In België zijn de partners onder meer de VUB, Leefmilieu Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Horizon + (Provincie Vlaams Brabant) en BOS+. Het project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst 821242 en van de deelnemende Chinese partners. http://clearinghouseproject.eu/

 

Contact:

Koos.fransen

Koos.fransen@vub.be

gsmnummer via persdienst - Lies Feron 0484 590 550

 

WE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel