Expertenlijst VUB: 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Expertenlijst VUB: 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

VUB-specialisten inzake mensenrechten

Op 10 december is het precies 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen. Vandaag is de Verklaring actueler dan ooit, niet in het minst in West-Europa, waar door de grote migratiebewegingen van de laatste jaren het recht om asiel te zoeken in geval van mensenrechtenschendingen in vraag wordt gesteld. Het Migratiepact, waarmee de Verenigde Naties migratie op wereldschaal willen regelen en op 10 december in Marrakesh wordt ondertekend, is al weken voer voor discussie binnen o.a. de Belgische regering.

Autoritaire leiders staan op. verbieden enige kritiek. Media krijgt het op plaatsen te verduren waar voordien de vrijheid van meningsuiting floreerde. Hoe ver staat het dus nu met de mensenrechten? In de wereld, in Europa, in België?

De academische experten van de Vrije Universiteit Brussel delen graag hun expertise en analyses met u. Mensenrechten zit in het DNA van onze universiteit. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is voor de Vrije Universiteit Brussel als een  soort magna charta waarrond onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement draait.

Zo is de VUB-onderzoeksgroep Fundamental Rights & Constitutionalism (FRC - www.vub.ac.be/FRC)  zonet geselecteerd om deel uit te maken van het multidisciplinair onderzoeksnetwerk van FRANET, het EU-agentschap voor de grondrechten. FRC zal de komende vier jaar onderzoek aanleveren over 9 thema’s met betrekking tot grondrechten in België: 1. asiel, migratie en grenzen; 2. gender; 3. haatdelicten; 4. Informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; 5. LGBTI; 6. mensen met een handicap; 7. racisme en aanverwante onverdraagzaamheid; 8. rechten van het kind en 9. Roma.

VUB-experten

1. Over de UVRM of de uitholling ervan  - Artikel 30:  Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die in deze Verklaring staan.

Stefaan Smis  - Professor in de Rechten
Stefaan Smis is professor aan de Faculteit Rechten en Criminologie. Hij is lid van de departementen Internationaal en Europees recht en vice-voorzitter van de onderzoeksgroep Fundamental Rights and Constitutionalism (FRC). Zijn onderzoek richt zich op internationale bescherming van de mensenrechten, relatie tussen mensenrechten en internationaal humanitair recht, internationaal strafrecht. Hij publiceerde o.a. het handboek mensenrechten, dat de rechten van de mens analyseert vanuit een internationaalrechtelijk perspectief.

“De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is als baken op het gebied van mensenrechten vandaag nog even relevant als toen het 70 jaar geleden werd aangenomen als een ‘common standard of achievement for all peoples and all nations’.”

Contacteer Stefaan Smis
02 629 2425

Aube Wirtgen   -  professor in de rechten
Aube Wirtgen is docent publiek recht, waar zij onder meer de vakken Staatsrecht, Rechtspositie van het overheidspersoneel en Recht van de lokale besturen doceert. Sinds 2012 is zij lid van de Hoge Raad voor Justitie. Aube is gespecialiseerd in de rechtsbescherming van burgers tegen overheidsoptreden, recht van de lokale besturen en openbaar ambt. Zij is de auteur van talrijke publicaties inzake grondwettelijk recht, bestuursrecht en publiek procesrecht en een regelmatige spreker op studiedagen daaromtrent.

"Vrijheid is in onze genen gecodeerd, wij zijn genetisch gedetermineerd om vrijheid na te streven, te beschermen en te koesteren.”

Contacteer Aube Wirtgen
0496 512100

 

2. Het recht op privacy

Paul de Hert  - Professor in de Rechten
Paul De Hert is een internationale mensenrechtendeskundige. Het grootste deel van zijn werk is gewijd aan, maar niet beperkt tot, strafrecht en technologie & privacyrecht. Hij is directeur van de VUB-onderzoeksgroep Fundamental Rights and Constitutionalism (FRC). Paul is tevens lid van de redactieraden van verschillende nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals het Inter-Amerikaanse en Europese tijdschrift voor de rechten van de mens (Intersentia), Strafrecht & Filosofie (Springer).

“De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is zeventig jaar oud maar zo fris als een pasgeboren veulen. Het is niet bindend recht, maar inspirerend recht dat ons gidst in de zoektocht naar de scheidslijnen tussen goed en kwaad. Het inspireert de juristen om bindende teksten op te stellen en alle burgers om te streven naar een wereld waarin er een gedeeld verstaan is van de richting waarin we moeten gaan in onze verbondenheid en diversiteit.”

Contacteer Paul de Hert – ook mbt FRANET
0498 811 651

 

3. Over de Verklaring van Marrakesh en migratie

Ilke Adam – Politicoloog (NL – FR - EN)
Ilke Adam is onderzoeksprofessor aan het Instituut voor Europese Studies (IES) en parttime docent aan de Université Libre de Bruxelles. Aan het IES coördineert zij de onderzoeksgroep rond Migratie en Diversiteit. Haar onderzoeksinteresse richt zich op immigratie en integratie(beleid), multiculturalisme, burgerschap, discriminatie, sub-staatsnationalisme, federalisme en vergelijkende beleidsanalyse.

“De controverse omtrent de verklaring van Marrakesh toont aan hoe het vanzelfsprekende karakter van mensenrechten verdwenen is. Terwijl respect voor mensenrechten van migranten een goed decennium terug nog evident was, consensueel, en door geen enkele politieke partij behalve extreem rechts in vraag werd gesteld, wordt het nu beschouwd als ideologisch.”

Contacteer Ilke Adam
0475 38 87 27

Op 4 December ontvangt Adam Prof. Jean Beaman, Purdue University (USA) die haar boek voorstelt omtrent de kinderen van Noord-Afrikaanse migranten in Frankrijk. Ondanks hun goede jobs en opklimmen tot de middenklasse, worden ze nog steeds als outsiders beschouwd. www.ies.be/other/citizen-outsider-children-north-african-immigrants-france

Op 5 december leidt Adam een debat over anti-discriminatiebeleid en antiracistisch activisme in een gepolariseerd tijdperk - www.ies.be/other/anti-discrimination-policy-and-anti-racist-activism-polarized-times

Op 18 December, internationale dag van de migrant, geeft Adam een lezing omtrent het Brusselse integratiebeleid voor migranten. Ze bepleit een omschakeling van integratie naar gelijkheidsbeleid en een radicaal Brusselse aanpak. www.bozar.be/en/activities/146741-from-integration-to-equality-policy-a-plea-for-a-radical-brussels-approach

 

Florian Trauner  –  Politicoloog    (EN)    (Oostenrijker)
Florian Trauner is hoogleraar aan het Instituut voor Europese Studies (IES). Hij is ook gastprofessor aan het Europacollege, waar hij een cursus EU-migratiebeleid geeft. Zijn onderzoeksinteresses betreffen justitie en binnenlandse zaken van de EU (in het bijzonder migratie, asiel, visa, terugkeer en terrorismebestrijding), verbanden tussen Europese binnenlandse veiligheid en buitenlandse zaken/externe betrekkingen, de dynamiek van de EU-besluitvorming en de betrekkingen tussen de EU en de Westelijke Balkan.

“In view of the atrocities of World War II, the Universal Declaration of Human Rights was adopted in December 1948. It laid out fundamental human rights for all. They have not lost any relevance during the last seven decades. To the contrary, some rights such as the right to asylum for people facing persecution at home has come under increasing pressure in today’s Europe. Celebrating the 70th anniversary of the UDHR is therefore a stark reminder that the respect of human rights does not come automatically but has to be actively fought for.“

Contacteer Florian Trauner:
0485 246 551

 

4. Over moderne slavernij

Amy Weatherburn - PhD-student in law (EN)
Amy Weatherburn holds an LL.M from University of Nottingham in Human Rights Law. She is a PhD Candidate at VUB conducting research on trafficking in human beings for the purposes labour exploitation, analysing the effectiveness of the implementation of the European legal framework and the handling of labour exploitation in law. She is currently coordinating the EU Funded, DESIrE Project that aims to better understand the impact of sex work legislation on the prevalence of trafficking in human beings.

“The Universal Declaration of Human Rights is fundamental to ensuring that all persons regardless of migration status are treated with respect and dignity. The subsequent legal instruments that have emerged following the Declaration 70 years ago, have gone some way to ensuring that this can be achieved. In particular, the protection, support and assistance for those identified as victims of human trafficking is assured in international and regional law. It is now for us to continue working together, with various stakeholders, to ensure that these commitments are fulfilled in practice in all countries in a consistent and effective manner.”

Contacteer Amy Weatherburn
0472 503 823

 

5. Over de mensenrechten in België: vluchtelingen, asielzoekers, transmigranten, kinderen

Jenneke Christiaens - Criminologe
Jenneke Christiaens is hoogleraar Criminologie. Haar onderzoeksdomein is hoofdzakelijk Jeugdcriminologie, Jeugdrecht. Haar huidige onderzoek richt zich onder meer op: (1) de gerechtelijke trajecten van jongeren naar volwassenheid, afstoting en de impact van justitieel ingrijpen vanuit een levensgeschiedenisperspectief; (2) de detentie van jongeren; (3) gendered youth justice praktijken; (4) het veroordelen van jongeren in de rechtbank; en (5) jongeren, hun gebruik van de openbare ruimte en criminalisering.

Contacteer Jenneke Christiaens
02 629 3937

 

Sonja Snacken – Jurist-Criminologe
Sonja Snacken is hoogleraar Criminologie, Penologie en Rechtssociologie. Haar onderzoek richt zich op (vergelijkende) bestraffingbaarheid in België en Europa en verschillende vormen van (extreme) institutionele afhankelijkheid, met bijzondere aandacht voor detentie. Zij was betrokken bij meer dan 40 (inter)nationale onderzoeksprojecten, met een bijzondere nadruk op de integratie van een empirische sociale wetenschappelijker en mensenrechtenbenadering.

Contacteer Sonja Snacken
02 629 2644

 

Patrick Deboosere – demograaf en socioloog
Patrick Deboosere is professor in de sociologie. Zijn onderzoek specialisaties zijn     (gezondheids)demografie en internationale migratie

Contacteer Patrick Deboosere
0495 296 804

 

6. Over persvrijheid in de wereld, Europa en België

Katia Segers – communicatiewetenschapper
Katia Segers is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen en tevens Vlaams Volksvertegenwoordiger en Senator. Ze is tevens voorzitter van het Brussels Arts Platform, het centrum voor artistiek onderzoek en het doctoraat in de kunsten. Tussen 2002 en 2014 was ze directeur van CEMESO, nu co-directeur. Haar onderzoek en publicaties richten zich op kinderen, media en cultuur, mediawijsheid en op media- en cultuurbeleid.

“We leven in digitale tijden waarin ‘fake news’ welig tiert, mensen online leven in hun filter bubble en overal in de wereld, zelfs binnen enkele landen van de Europese Unie de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting met de voeten worden getreden. Nochtans zijn pluriforme, onafhankelijke media en het recht van elk individu om diens overtuiging en mening vrij te kunnen uiten, fundamenten van onze rechtstaat en absolute voorwaarden voor een gezonde democratie. Daarom maken deze rechten integraal onderdeel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het moment dat deze rechten dwars komen te liggen, dat is precies het moment waarvoor ze bedoeld zijn. De verklaring is 70 jaar, maar meer dan ooit noodzakelijk. Meer dan ooit moeten ze ons moreel kompas zijn."

Contacteer Katia Segers
0477 572 446

 

7. Over het recht op leven en een eerlijk proces - het geval Ahmadreza Djalali

Caroline Pauwels –Rector Vrije Universiteit Brussel

Caroline Pauwels is hoogleraar communicatiewetenschappen en sinds september 2016 rector van de universiteit. Haar onderzoek spitst zich toe op het Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. In 2015 organiseerde Pauwels de eerste World Difference Day (www.differenceday.com) die aandacht vestigt op de vrijheid van meningsuiting en media. 

Contacteer Caroline Pauwels
02 629 21 40
rector@vub.be

Contacteer ons
Lies Feron Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel